MAKANAN DAN MINUMAN MENURUT AL-QURAN

Kongsikan di


MAKANAN & MINUMAN – 1

[1] Allah menyuruh umat manusia untuk makan dan minum (Qs.7:31)
ﻳَٰﺒَﻨِﻰٓ ءَاﺩَﻡَ ﺧُﺬُﻭا۟ ﺯِﻳﻨَﺘَﻜُﻢْ ﻋِﻨﺪَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ ﻭَﻛُﻠُﻮا۟ ﻭَٱﺷْﺮَﺑُﻮا۟ ﻭَﻻَ ﺗُﺴْﺮِﻓُﻮٓا۟ ۚ ﺇِﻧَّﻪُۥ ﻻَ ﻳُﺤِﺐُّ ٱﻟْﻤُﺴْﺮِﻓِﻴﻦَ
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
(Al-A’raf – 7:31)
[2] Namun dilarang berlebihan / melampaui batas (Qs.7:31)
[3] Allah marah bila makan dan minum melampaui batas (Qs.20:81)
ﻛُﻠُﻮا۟ ﻣِﻦ ﻃَﻴِّﺒَٰﺖِ ﻣَﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَٰﻜُﻢْ ﻭَﻻَ ﺗَﻂْﻐَﻮْا۟ ﻓِﻴﻪِ ﻓَﻴَﺤِﻞَّ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻏَﻀَﺒِﻰ ۖ ﻭَﻣَﻦ ﻳَﺤْﻠِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻏَﻀَﺒِﻰ ﻓَﻘَﺪْ ﻫَﻮَﻯٰ
Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.
(Taha – 20:81)
[4] Makan dan minumlah yang halal dan yang toyib / baik (Qs.2:168)
ﻳَٰٓﺄَﻳُّﻬَﺎ ٱﻟﻨَّﺎﺱُ ﻛُﻠُﻮا۟ ﻣِﻤَّﺎ ﻓِﻰ ٱﻷَْﺭْﺽِ ﺣَﻠَٰﻼً ﻃَﻴِّﺒًﺎ ﻭَﻻَ ﺗَﺘَّﺒِﻌُﻮا۟ ﺧُﻂُﻮَٰﺕِ ٱﻟﺸَّﻴْﻂَٰﻦِ ۚ ﺇِﻧَّﻪُۥ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﺪُﻭٌّ ﻣُّﺒِﻴﻦٌ
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
(Al-Baqarah – 2:168)
[5] Setelah itu, bersyukurlah kepada Allah (Qs.2:172)
ﻳَٰٓﺄَﻳُّﻬَﺎ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا۟ ﻛُﻠُﻮا۟ ﻣِﻦ ﻃَﻴِّﺒَٰﺖِ ﻣَﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَٰﻜُﻢْ ﻭَٱﺷْﻜُﺮُﻭا۟ ﻟِﻠَّﻪِ ﺇِﻥ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺇِﻳَّﺎﻩُ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. (Al-Baqarah – 2:172)
SUMBER: DOADANKAJIANISLAMI
loading...

0 Response to "MAKANAN DAN MINUMAN MENURUT AL-QURAN"

Post a Comment