PENTING! KOMPILASI DOA UNTUK ANAK ANAK DARIPADA AL-QURAN

Kongsikan di


[1] Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menyenangkan hati (Qs.25:74)

ﻭَٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺃَﺯْﻭَٰﺟِﻨَﺎ ﻭَﺫُﺭِّﻳَّٰﺘِﻨَﺎ ﻗُﺮَّﺓَ ﺃَﻋْﻴُﻦٍ ﻭَٱﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﺇِﻣَﺎﻣًﺎ

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Furqan – 25:74)
[2] Ya Tuhanku, anugerahkanlah untukku anak anak yang saleh (Qs.37:100)

ﺭَﺏِّ ﻫَﺐْ ﻟِﻰ ﻣِﻦَ ٱﻟﺼَّٰﻠِﺤِﻴﻦَ”

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. (As-Saffat – 37:100)
[3] Ya Tuhanku, anugerahkanlah untukku dari sisiMu keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Mendengarkan doa (Qs.3:38)

ﻫُﻨَﺎﻟِﻚَ ﺩَﻋَﺎ ﺯَﻛَﺮِﻳَّﺎ ﺭَﺑَّﻪُۥ ۖ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ ﻫَﺐْ ﻟِﻰ ﻣِﻦ ﻟَّﺪُﻧﻚَ ﺫُﺭِّﻳَّﺔً ﻃَﻴِّﺒَﺔً ۖ ﺇِﻧَّﻚَ ﺳَﻤِﻴﻊُ ٱﻟﺪُّﻋَﺎٓءِ

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (Ali Imran – 3:38)
[4] Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku (Qs.46:15)

ﻭَﻭَﺻَّﻴْﻨَﺎ ٱﻹِْﻧﺴَٰﻦَ ﺑِﻮَٰﻟِﺪَﻳْﻪِ ﺇِﺣْﺴَٰﻨًﺎ ۖ ﺣَﻤَﻠَﺘْﻪُ ﺃُﻣُّﻪُۥ ﻛُﺮْﻫًﺎ ﻭَﻭَﺿَﻌَﺘْﻪُ ﻛُﺮْﻫًﺎ ۖ ﻭَﺣَﻤْﻠُﻪُۥ ﻭَﻓِﺼَٰﻠُﻪُۥ ﺛَﻠَٰﺜُﻮﻥَ ﺷَﻬْﺮًا ۚ ﺣَﺘَّﻰٰٓ ﺇِﺫَا ﺑَﻠَﻎَ ﺃَﺷُﺪَّﻩُۥ ﻭَﺑَﻠَﻎَ ﺃَﺭْﺑَﻌِﻴﻦَ ﺳَﻨَﺔً ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ ﺃَﻭْﺯِﻋْﻨِﻰٓ ﺃَﻥْ ﺃَﺷْﻜُﺮَ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻚَ ٱﻟَّﺘِﻰٓ ﺃَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻰَّ ﻭَﻋَﻠَﻰٰ ﻭَٰﻟِﺪَﻯَّ ﻭَﺃَﻥْ ﺃَﻋْﻤَﻞَ ﺻَٰﻠِﺤًﺎ ﺗَﺮْﺿَﻰٰﻩُ ﻭَﺃَﺻْﻠِﺢْ ﻟِﻰ ﻓِﻰ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻰٓ ۖ ﺇِﻧِّﻰ ﺗُﺒْﺖُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﺇِﻧِّﻰ ﻣِﻦَ ٱﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.
(Al-Ahqaf – 46:15)

[5] Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku penegak penegak sholat, ya Tuhan, kabulkanlah doaku (Qs.14:40)

ﺭَﺏِّ ٱﺟْﻌَﻠْﻨِﻰ ﻣُﻘِﻴﻢَ ٱﻟﺼَّﻠَﻮٰﺓِ ﻭَﻣِﻦ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻰ ۚ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﺩُﻋَﺎٓءِ
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
(Ibrahim – 14:40)
loading...

0 Response to "PENTING! KOMPILASI DOA UNTUK ANAK ANAK DARIPADA AL-QURAN"

Post a Comment