Tawassul Yang Disyariatkan Dan Yang Dilarang

Kongsikan di
Image result for Tawassul Yang Disyariatkan Dan Yang Dilarang


Tawassul berasal dari perkataan Arab ‘wasilah’ yang bermakna perantara. Tawassala-yatawassalu-tawassulan. Yakni menjadikan sesuatu sebagai perantara di dalam kita berdoa. Kita meminta daripada Allah semata-mata, tetapi kita meletakkan perantara di tengah. 
Di sana ada tawassul yang masyru’ (syar’i) dan ada tawassul yang mamnu’ (dilarang). Disebabkan ‘doa adalah ibadah’ seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Tirmizi, ia mestilah dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan berpandukan dalil-dalil yang sahih sahaja.
TAWASSUL YANG DISYARIATKAN
Tawassul yang disyariatkan adalah berdalilkan hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana Baginda mengajarkan kepada kita cara bertawassul. Ada tiga cara bertawassul yang disyariatkan dalam Islam;
Pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah SWT. Ini berdalilkan firman Allah di dalam Al-Quran, “Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadaNya dengan nama-nama-Nya tersebut.” (Al-A’raf: 180)
Contoh berdoa dengan menyebut nama Allah adalah kita memohon dengan menyebut Nama-Nama Allah yang berkaitan dengan permintaan, misalnya, “Ya Ghaffar, ighfirli (Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku). Di situ kita menyeru Nama Allah. “Ya Razzaq (Wahai Yang Maha Pemberi Rezeki), kurniakanlah rezeki kepadaku”. “Ya Rahman Ya Rahim, irhamni (Wahai yang Maha Pemurah, wahai yang Maha Pengasih, rahmatilah aku)”.
Kita menyebut Nama-nama Allah dan menjadikan namaNya sebagai perantara untuk kita berdoa dan memohon daripadaNya. Itu salah satu kaedah tawassul yang syar’i.
Kedua, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Iaitu berjumpa dengan orang soleh, yang amal ibadatnya bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sama ada di kalangan ulama atau sesiapa sahaja orang soleh yang masih hidup, lalu kita meminta orang yang soleh itu berdoa kepada Allah untuk kita.
Hal ini berlaku dalam petunjuk Nabi SAW di mana para sahabat meminta agar Nabi berdoa ketika Baginda masih hidup. Adapun setelah kewafatan Nabi SAW, Umar Al-Khatthab radhiyallaahu’anhu bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, bapa saudara Nabi dan Umar menyatakan, “Dulu ketika Nabi masih hidup, kami bertawassul dengan Nabi. Sekarang apabila Nabi telah tiada, orang yang paling mulia di kalangan kami adalah kamu, wahai Abbas. Maka berdoalah untuk kami.” (lihat Sahih Bukhari)
Peristiwa ini terjadi ketika Madinah dilanda kemarau panjang. Umar meminta Abbas radhiyallaahu’anhu berdoa dan Abbas radhiyallaahu’anhu pun berdoa. Tidak lama setelah itu, Allah pun menurunkan hujan kepada mereka.
Lagi dalil bertawassul dengan doa orang yang soleh adalah kisah Uwais Al-Qarni. Nabi SAW tidak pernah berjumpa dengan Uwais dan Uwais pun tidak pernah bertemu Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW menceritakan tentang keberadaan dan kewujudannya. Nabi menceritakan tentang ciri-cirinya kepada para sahabat, lalu menyuruh sahabat, sekiranya bertemu dengan Uwais, mintalah agar dia berdoa. Maka setiap tahun pada musim haji, para sahabat mencari Uwais bin Amir Al-Qarni melalui kabilah yang datang dari Yaman untuk mengerjakan haji.
Dari Usair bin Jabir dia berkata, Umar bin al-Khatthab jika datang serombongan dari Yaman akan berkata: ‘Adakah di antara kalian ada Uwais bin Amir’? (Demikian seterusnya) sampai datang Uwais. Umar bertanya: Adakah engkau Uwais bin Amir? Uwais menjawab: Ya. Umar bertanya: dari Murad, kemudian ke Qaran? Dia berkata: Ya. Umar bertanya: Adakah engkau dulu memiliki penyakit (seperti) kusta kemudian sembuh, kecuali sebesar dirham? Dia berkata: Ya. Umar bertanya: Apakah engkau memiliki ibu? Dia berkata: Ya. Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallaahu’alaihiwasallam bersabda: “Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama sekumpulan penduduk Yaman dari Murad kemudian Qaran, dulu dia memiliki penyakit (seperti) kusta kemudian dia sembuh, kecuali sebesar dirham, dia memiliki ibu yang dia berbakti kepadanya. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah perkenankan. Jika kamu dapat meminta agar dia memohon ampunan untukmu, lakukanlah. Maka (wahai Uwais), mohonkanlah ampun untukku.” Kemudian Uwais memohonkan ampunan untuk Umar. (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat lain, Nabi memerintahkan kepada para sahabat secara umum: “Perintahkanlah dia beristighfar untuk kalian.” Dari Umar bin al-Khatthab beliau berkata, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik tabi’in adalah seorang lelaki yang disebut Uwais, dia memiliki ibu dan dia memiliki tanda putih. Maka perintahkanlah dia agar beristighfar untuk kalian.” (riwayat Muslim)
Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Dan cara bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup adalah melalui doanya, bukan melalui jasadnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rhm. menyatakan,
“Yang dimaksud tawassul dengan Nabi SAW dalam perkataan para sahabat radhiyallaahu’anhum adalah bertawasul dengan doa dan syafaat Nabi. Adapun tawasul dengan doa dan syafaat sebagaimana yang dilakukan Umar adalah bertawasul dengan doa, bukan bertawasul dengan zat Rasulullah SAW. Sekiranya ia adalah tawassul dengan zat Baginda, maka tentu bertawasul kepada Nabi SAW (setelah Baginda wafat) lebih utama daripada tawassul dengan ‘Abbas radhiyallaahu’anhu. Ketika mereka berpaling (meninggalkan) dari bertawasul dengan Rasulullah SAW, sebaliknya mereka bertawassul dengan ‘Abbas, maka dari sini kita ketahui bahawa bertawassul dengan Nabi SAW hanya berlaku ketika Baginda masih hidup dan terlarang setelah Baginda wafat.”
Ketiga, tawassul dengan amalan saleh yang pernah dikerjakan.
Iaitu bertawassul dengan amalan saleh yang pernah kita lakukan, bukan amalan soleh orang lain. Hadis yang selalu dijadikan dalil adalah hadis tiga orang lelaki yang terperangkap di dalam gua. Seorang berdoa kepada Allah dengan mengatakan bahawa dia telah taat kepada ibu bapanya, seorang lagi mengatakan dia hampir berzina tetapi dia tinggalkan zina kerana takutkan azab Allah, orang yang ketiga pula berdoa dengan menyebut bahawa dia orang yang amanah, memegang amanah yang diberikan kepadanya dan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka dengan menyebut amalan soleh itu mereka berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu gua yang tertutup.
Ketika orang pertama berdoa, batu yang menutupi gua itu terbuka sedikit, apabila orang kedua berdoa, batu itu terbuka lagi, sehinggalah cukup doa ketiga-tiga mereka, batu itu pun terbuka sehingga mereka dapat keluar daripadanya. (lihat Sahih Bukhari)
Ini menunjukkan keberkesanan bertawassul dengan amalan soleh, yakni menjadikan amalan soleh yang pernah kita kerjakan sebagai perantara di dalam doa kita. Kesan untuk dimakbulkan doa itu cepat, insyaAllah.
TAWASSUL YANG DILARANG
Hanya tiga cara tawassul yang disebutkan di atas sahaja adalah tawassul yang syar’i. Selain itu kesemuanya adalah tawassul yang dilarang. Ianya banyak, antaranya meminta daripada berhala, pokok, binatang, memuja atau menyebut keberkatan makhluk, keterlaluan meminta kepada makhluk sehingga lupa kepada Allah SWT, meminta daripada makhluk dan percaya bahawa makhluk tersebut mengabulkan permintaannya, dan tidak meminta kepada Allah.
Begitu juga bertawassul dengan orang yang telah mati, kebiasaannya kepada orang soleh atau para wali. Mereka menyeru orang yang telah mati, menyeru Nabi Muhammad SAW sedangkan baginda telah wafat. Hal ini telah dibincang panjang lebar oleh ahli ilmu.
Mereka yang menggunakan perantaraan yang batil ini berdalilkan peristiwa-peristiwa di mana kesemuanya adalah dari hadis-hadis dha’if (lemah dan tidak boleh dijadikan hujjah), bahkan dalil yang mereka gunakan tidak membawa pengertian bahawa Nabi SAW bertawassul dengan Nabi-nabi yang telah wafat sebelumnya. Tidak ada pendalilan dan penghujahannya.
Para ulama telah menjelaskan hal ini, antaranya dalam sebuah kitab berkaitan tawassul yang berjudul ‘Al-Tawassul Baina Masyru’i wal Mamnu’ (Tawassul antara yang disyariatkan dan yang dilarang), ditulis oleh Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari.
Beliau membahaskan secara terperinci penghujahan dan bantahan terhadap orang-orang yang berhujah dengan mengatakan bolehnya bertawassul dengan orang yang telah mati dengan cara menyerunya. Contohnya, menyeru “Ya Syaikh fulan bin fulan, doakan untuk kami…” dan mereka ini mengharuskan bertawassul di tanah perkuburan orang soleh, atau menyeru di dalam majlis mereka, atau menyeru dari tempat-tempat yang lain. Itu antara cara yang mereka lakukan untuk bertawassul dengan orang mati termasuk dengan Nabi SAW.
Hal-hal seperti ini tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi berasaskan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih dan jelas daripada mereka, seperti mana perbuatan Umar bin Al-Khatthab yang disebutkan tadi, di mana beliau tidak bertawassul kepada Nabi setelah kewafatan Baginda, sebaliknya dia mencari Abbas bin Abdul Muthalib. Malah dia sendiri membuat permisalan dan menyebut bahawa “Dulu ketika masih ada Nabi, kami bertawassul dengan Nabi (melalui doa Baginda), tetapi sekarang (apabila Nabi telah tiada), kami bertawassul dengan Abbas.”
Itu gambaran ringkas tentang tawassul. Maka dianjurkan untuk kita bertawassul dengan ketiga-tiga perkara yang disyariatkan dalam Agama, berdalilkan hadis-hadis yang sahih. Adapun selainnya adalah terlarang dan mestilah ditinggalkan. Wallahu a’lam.
Sumber : http://ilmuanmalaysia.com
loading...

0 Response to "Tawassul Yang Disyariatkan Dan Yang Dilarang"

Post a Comment